In this equity report, analyst Anton Ljung evaluates Swedencare. The report discusses how Swedencares well-established distribution network has the potential to leverage future sales growth through acquisitions of new products. This report is written in Swedish If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Intensifierad kinasatsning väntas driva tillväxt. Under 2016 knöt bolaget till sig 22 distributörer i Kina och en första order levererades i Q4 -16. Under 2017 har bolaget intensifierat marknadsnärvaron tillsammans med sina distributörer, vilket var en bidragande faktor till försälj-ningstillväxt om 57 % i Asien Q3 -17 mot Q3 -16. Asien stod samtidigt endast för 12 % av bolagets totala intäkter vilket talar för att Asien är en potentiell drivare för bolagets försäljningstillväxt framgent.

Globalt distributionsnätverk ger stordriftsfördelar. Swedencare kan med sitt väletablerade distributions-nätverk effektivt lansera nya produkter i de 50 länder man säljer. Vid förvärv öppnar detta upp för både synergi-vinster i försäljningsprocessen och potentiellt nya marknader att lansera förvärvade produkter på. Ett resultat av detta möjliggör för både top-line tillväxt och vinstmarginalexpansion på förvärvade produkter.

NetDebt/ EBITDA på -0,04x ger utrymme för en för-bättrad produktmix. Huvudprodukten ProDen PlaqueOff som är patenterad fram till 2021 stod för 72 % av intäkterna i Q2-Q3 -17. Då produkten har en brutto-marginal på ca 75 % är risken överhängande att bolagets marginaler pressas vid patentutången. Därför är det positivt att bolaget avser att bredda sin produktportfölj genom horisontella produktförvärv. Givet en NetDebt/EBITDA på 2,5x har bolaget ett implicit förvärvsutrymme på 59,2 MSEK vilket ger bolaget goda chanser att skapa en bättre produktmix framgent.

Högt intresse hos institutioner och 62,8 % insider- ägande. Insiders har under 2017 avyttrat 7,8 % av kapitalet för att möta intresse från bland annat SHB Fonder. Transaktionen ger dubbla signaler men då insider- ägandet är fortsatt högt och det faktum att bolaget fått in nya starka delägare inger den nya ägarstrukturen stort förtroende.

Swedencare.Final.Front copy