In this equity report, analysts Johan Brown and Patrik Nilsson evaluate Wise Group. The company has shown growth potential and opt towards further acquisitions. The analysts narrate why Wise Group may be well positioned to further grow through acquisitions, but might experience some head wind with regards to the cost base. This report is written in Swedish If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report. 

Stark tillväxt om 15 % årligen inom digitala HR-tjänster fram till 2019. Marknaden för HCM förväntas växa 10 % årligen fram till 2022, där HR är den primära drivande faktorn. Samtidigt har de relaterade dotterbolagen visat på en historisk tillväxt i snitt om 20 %, något som indikerar på att Wise Group tar marknadsandelar inom området.

Förvärvsstrategi skapar tillväxtmöjligheter. Wise Group har en uttalad strategi att aktivt penetrera nya områden genom förvärv, vilket utökar företagets geografiska spridning samt marknadsandelar. Den fragmenterade branschen möjliggör billiga förvärv. Bright Relations förvärvades till EV/EBIT 3,4 vilket är billigt i förhållande till Wise Groups multipel på 10.

Hög direktavkastning på 5 % begränsar nedsida i värderingen. Låga investeringsbehov till följd av att det inte finns behov av tyngre maskiner eller inventarier. Detta innebär möjlighet för höga utdelningar, branschsnittet ligger på 4,8 % i direktavkastning. Då ett kursfall skulle innebära ännu högre direktavkastning begränsas nedsidan i aktien. Med den uttalade utdelningspolicyn, att dela ut 2/3 av vinsten, estimeras direktavkastningen kunna öka till 6 % 2019 på dagens kursnivåer, medan branschsnittet är 4,8 % i dagsläget. Detta visar på en fortsatt begränsad nedsida.

I base-case värderas Wise Group till EV/EBIT om 7,2 2019E. I en multipelvärdering för de kommande 3 åren estimeras EV/EBIT till 7,2 i base-case. Detta motiverar en uppsida på 57 % på en 3- årshorisont med targetmultipel på 11,4. Expansion utomlands innebär ökad risk. Wise Groups expansionsförsök utomlands har historiskt skett med blandade resultat. Bolagets expansion till Danmark har inte nått lönsamhet ännu. Största delen av omsättningen vänds till förlust med en rörelsemarginal på -85 % med EBIT på -2,8 msek. Detta slår hårt på bottom-line och är ett exempel på att bolagets tillväxtstrategi medför risker.

Wise-group-Analys-v.5-korrekt Front