In this equity report, analysts Gabriel Burmeister and Lukas Björklund assess Micro Systemation. The company is expanding due to a growing demand for securing and analyzing digital evidence among crime investigating units. The analysts narrate how recurring revenues through licensing renewals and a high portion of software within the product demonstrate regular cash flows and scalability.  This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case Summary:

  • Recurring revenues through licensing renewals lowers risk and results in increased visibility.
  • Demand for analyzing data in confiscated mobile phones continues to increase.
  • Base case indicates an appreciation  of 16 %

Intäktsmodell med hög andel återkommande intäkter minskar risken och leder till ökad visibilitet. I genomsnitt 49% av Bolagets omsättning består av återkommande intäkter genom licensförnyelser. Vidare består Bolagets produkter huvudsakligen av mjukvara, vilket innebär potential för skalbarhet och marginalexpansion framgent. MSAB tillhandahåller även utbildning för sina kunder, vilket ytterligare ger en inlåsningseffekt för kunden då alternativkostnaden ökar för att byta system.

Behovet av att analysera innehållet i beslagtagna mobiltelefoner fortsätter att öka. Digitaliseringstrenden i samhället med fler uppkopplade enheter (Internet of Things) tyder på större mängder data som behöver utvinnas vid brottsplatser ur flera typer av enheter. Således får hantering av digitalt bevismaterial en större strategisk betydelse för brottsutredande myndigheter, då lösningarna hjälper dem att arbeta mer resurseffektivt.

DCF indikerar uppsida om 16% i ett base scenario. MSAB antas i ett base scenario växa i fortsatt högre takt än marknaden och når en omsättningstillväxt 2020E om 21%. Detta eftersom att MSABs produkter bibehåller Bolagets konkurrenskraft och en mer diversifierad produktportfölj innebär att MSABs produkter täcker ett större segment av mobila enheter. EBIT-marginal för MSAB 2020E antas om 26%. I ett base scenario beräknas indikativ aktiekurs genom DCF till 92,27 SEK, vilket ger en uppsida om 16%.

MSAB.20180221.vF