In this equity report, analysts Jacob Andersson and Wilhelm Rippe assess Nordic Waterproofing Holding. The company is a leading player in Northern Europe’s waterproofing market. The market is consolidated and characterized by high entry barriers. Nordic Waterproofing completed a total of four acquisitions to a multiple arbitrage 2017 and has a pronounced continued acquisition strategy. The analysts narrate how the margins 2018E-2020E are expected to improve due to implementation of price increases as an effect of higher oil prices and the company will continue to grow both organic and through acquisitions. This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case Summary:

  • Market leading in a consolidated market that is characterized by high entry barriers
  • Historical acquisitions made to a multiple arbitrage with a pronounced continued acquisition strategy.
  • Base case indicates an appreciation of 42 %

 

Stark organisk och förvärvsdriven tillväxt framgent. Bolaget har en konkurrensfördel i deras förvärvsstrategi, marknadsledande position med höga inträdesbarriärer samt prispåverkan. Detta gör att bolaget antas växa totalt 8 % per år 2018E-2020E samt generera en EBIT-marginal om 11.3 % 2020E.

Strategiska förvärv leder till multipelarbitrage. Under 2017 förvärvades fyra bolag till ett betydande multipelarbitrage då bolagen hade en genomsnittsmultipel om EV/EBITDA 4, samtidigt som NWG själva värderas till EV/EBITDA 9. Förvärven bidrog med 15 % ökning av omsättningen 2017 från 2016 års nivåer. Bolaget har dessutom en stark balansräkning med ett ND/EBITDA om 0,8. Givet det finansiella målet om max 2,5x ges utrymme för fortsatta förvärv.

DCF-värdering ger en indikativ uppsida om 42 % i Base case. Nordic Waterproofing väntas framgent uppnå en fortsatt omsättningstillväxt om 8 % samt högre EBIT-marginaler under 2018E-2020E. Genom en DCF-värdering estimeras aktiepriset till 107 kr jämfört med dagens 75,8 kr. Dessutom ger bolaget i dagsläget en direktavkastning på 5 %.

NGW.20180228.vF