In this equity report, analysts Petrus Lindh and Fabian Lopez evaluate Awardit AB. The company has initiated a plan to grow through geographic expansion and acquisition, made possible by low debt financing, with a -0,7x ND/EBITDA going into 2018.  The analysts narrate how Awardit’s recent acquisitions will impact the company going forward, and how Awardit is well-positioned to grow organically through a new EU directive. This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case summary:

  • Awardit is expected to grow 62,7 % CAGR organically and through acquisition
  • Diversification of revenue-streams, but decreasing margins due to acquisition
  • Considering debt financing to uphold dividend payout ratio
  • A DCF valuation indicates an appreciation potential of 10,3 %

Awardit väntas växa med 62,7 % CAGR organiskt och genom förvärv. Sedan 2009 har omsättningen ökat från 10,8 MSEK till 41,8 MSEK 2016A. I samband med börsnoteringen förvärvade Awardit Sponsorhuset AB som hade en omsättning kring 7 MSEK med en tillväxt om 18 % under 2017s första tre kvartal. Genom fortsatt organisk tillväxt och förvärv väntas Awardits omsättning växa från 47,3 till 125,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om 62,7 % (CAGR) mellan 2017A och 2019E.

Breddning av intäktsströmmar men minskande marginaler med förvärv. Då bolaget inte har tidigare erfarenhet av förvärv är bolagets obevisade förmåga att förvärva även en riskfaktor. Med förvärvet av Sponsorhuset kommer Awardit investera 2-3 MSEK 2018E i omstruktureringsarbete, vilket innebär risk för marginalpress på grund av kostnader relaterat till förvärv. 2018E förväntas Motivation Service bidra med 43,9 MSEK i omsättning och 4,5 MSEK i EBITDA 2018E. Sponsorhuset förväntas bidra med 11,5 MSEK i omsättning och 2,3 MSEK i EBITDA. Eftersom de förvärvade bolagen har lägre marginaler än Awardit förväntas pressade EBITDA-marginaler, från 33,9 % 2016A till 19,7 % för 2018E.

Överväger att uppta lån för att behålla utdelningsgraden. 2017A var Awardits resultat efter skatt 12,3 MSEK med en utdelning om 11,0 MSEK och Bolaget har uttalat att de satsar på en hög utdelningsgrad framgent. För utdelningen 2018 utesluter bolaget inte att uppta skuld för att behålla en motsvarande utdelningsandel. Framtida utdelningar kan troligen påverkas av att FCF-marginalen går från 28,2 % 2016A till 11,2 % 2018E, för att sedan stiga till kring 17,1 % mellan 2019-2021E.

DCF-värderingen indikerar en uppsida om 10,3 %. DCF:en har utgått ifrån en WACC om 11,9 % och oändlighetstillväxt om 2%, vilket resulterar i en indikerad aktiekurs om 48,0 kr motsvarande en uppsida om 10,3 % från dagens kurs.

AWRD.20180305.vF