In this equity report, analysts Marcus Eriksen and Erik Pehrsson assess Nilörngruppen. The company is experiencing high growth despite acting on a slow growing market. The analysts narrate how movement towards e-commerce and the increasing demand for branding creates opportunities for the company to maintain a high growth with strong margins.  This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case summary:

  • Historical growth with a CAGR of 13,3% under profitable conditions indicates good cost control
  • Movement towards e-commerce demands focus on branding
  • Flexible production and effective logistics system
  • Risks regarding RFID and downward pressure on prices

Historisk tillväxt om 13,3 % CAGR under lönsamma förhållanden indikerar god kostnadskontroll. Modebranschen svänger snabbt och ledtiderna är korta för nya produkter vilket, gör att andra krav än pris är viktiga. Genom att Nilörn ofta integreras tidigt i processen och möter höga krav på produktleveranser och servicenivå fås merförsäljning. Detta möjliggör fortsatta höga marginaler och en omsättning som estimeras till 823 MSEK 2019.

Förflyttning mot e-handel kräver mer fokus på profilering. Tillväxten inom e-handel globalt för modesegmentet uppskattas ligga på CAGR 10 % 2017-2020 enligt The State of Fashion från McKinsey (2018). Detta gör att kunderna investerar mer på att ta fram varumärkesprofiler som förtydligar deras image och förpackningar som ersätter butiksupplevelsen. År 2017 motsvarade förpackningar 7 % av bolagets produktmix och förväntas öka i takt med att e-handeln växer, vilket tyder på fortsatta tillväxtmöjligheter för Nilörn.

Flexibel produktion och effektivt logistiksystem. Genom att outsourca större delen av tillverkningen till partners i lågkostnadsländer kan Nilörn producera kostnadseffektivt och flexibelt. Detta gör det möjligt att hantera stora beställningar med korta ledtider och möta hårda krav på pris och kvalitet. Bolagets webbsystem (RIS) förenklar kontroll av produktionen och garantera att beställningar levereras inom 48 timmar. Systemet förbättras löpande, vilket bidrar till kundnöjdhet och att rörelsemarginalen kan växa.

Risker kring RFID och prispress. Nilörns kundbas har ökat med en rad stora kunder som fått volymrabatter initialt. Risk finns att de kräver förlängning vilket skett tidigare och har slagit mot marginalerna. RFID är den identifieringsteknik som växer snabbast på marknaden med en CAGR som var 46 % 2011-2016. Användningen beräknas öka vid e-handel vilket kräver att bolaget ökar sina RFID satsningar för att inte komma efter i konkurrensen.

NILB.20180321.vF